ဆရာဝန်မဲ့အမျိုးသမီးများ

ဆရာဝန်မဲ့အမျိုးသမီးများ

Burmese translation of Where Women Have No Doctor
ဆရာဝန်မဲ့အမျိုးသမီးများစာအုပ်သည်မိမိတ့အိုသငိုးအဝိုင်းထဲရှိအမျိးသမီးများနင့်ပတ်သက်သောကျန်း မာရေးပြဿနာများကိုနားလည်၊ကုသ၊ကာကွယ်နိင်အောငအ်ထောက်အကူပြုသ ည့်မရှိမဖြစ်အခြေခံပ္ဖည်း တစ်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သောခေါင်းစဉ်များမှာ၊မျိးဆက်ပွားကျန်းမာရေး၊အဂြာမ်းဖက်ခြင်း၊စိတ်ကျန်းမာရေး၊ကယို ခုခံစွမ်းအားကျဆင်းမူရောဂါ၊နင့်များစွာသောခေါင်းစဉ်များပါရှိပါသည်။
$33.95
Select format: