All Products

Ki jan pou nou Okipe Timoun

Ki jan pou nou Okipe Timoun

Haitian Kreyol translation of Caring for Children
Ti liv la, Ki Jan pou nou Okipe Timoun, pale sou ki jan nou ka fè fas ak pwoblèm timoun ki tonbe malad, ki rive menm si nou fè tout posib nou pou sa pa rive. Depi yon timoun tonbe malad, ka a ka vin pi grav byen vit. Poutèt sa, fòk nou rete veyatif anpil pou nou ka rekonèt tout siy maladi kay timoun yo epi okipe yo touswit. An plis, nan ti liv sa a nou jwenn grafik ki montre ki jan timoun yo ap devlope, epi nan anviwon ki laj timoun yo konn devlope divès kapasite fizik, mantal, ak sosyal yo.

Caring for Children discusses ways to deal with the fact that, despite our best efforts at prevention, children get sick. The booklet also includes Child Development Charts showing how and when children normally meet their expected physical, mental and social skills.
$7.95
Select format:
Dɔgɔtɔrɔ tε Sigida min na

Dɔgɔtɔrɔ tε Sigida min na

Bambara edition of Where There Is No Doctor
Nin gafe in labaaralen don ka tεmε kεnεya gafe tɔw bεε diɲε kɔnɔ kεnεya baarakεlaw ni lakɔlikaramɔgɔ fε ani mɔgɔ wεrε minnu sen bε furakεli kunfɔlɔw ni kεnεyasabatili baaraw la. San 2019 na, gafe in lakurayala ani ka kεnεya kunnafolo labanw far'a kan, i n'a fɔ bana minnu bε sɔrɔ soso fε, ɲεnabanaw, bangekɔlɔsi fεεrεw, ani bana caman wεrεw. Nin gafe in bε yen angilεkan ni εsipaɲɔlikan ni pɔritigεkan ni kereyɔlikan ani uridukan na.
$26.95
Select format:
< 1 7 8 9 10 11 >