Hamburger Menu
APPS PARTNERS LANGUAGE HUB HEALTHWIKI
Kote Ki Pa Gen Doktè

Kote Ki Pa Gen Doktè

Kreyol translation of Where There Is No Doctor
Gen anpil, anpil moun ki sèvi ak liv sa a tankou: ajan sante, pwofesè, e tout lòt moun nan lemonn antye ki travay nan monte pwogram pou ede tout moun jwenn pi bon sante. Nou mete liv la ajou nan ane 2018. Ladann, nou ajoute enfomasyon ki pi kouran sou medikaman, maladi moustik bay, pwoblèm vizyon ak je, planin, e anpil lòt enfomasyon toujou. Nou jwenn li tou nan lang angle, espanyòl, pòtige ak oudou.

$26.95
Select format:
Kote Fanm Pa Jwenn Doktè

Kote Fanm Pa Jwenn Doktè

Kreyol translation of Where Women Have No Doctor
Yon resous esansyèl pou nenpòt fanm oubyen travayè santé ki vle amelyore sante li nan kominote li a, ak pou tout moun ki konnen pwoblèm ki afekte fanm yo diferan de gason yo. Sijè yo enkli repwodiktif santé, enkyetid nan ti fi ak fanm ki pi gran, vyolans, ak santé mantal. Epitou disponib nan angle, Panyòl, Lao, Nepal, Burmese ak Chinwa.
$33.95
Select format:
Yon Liv pou Fanmsaj

Yon Liv pou Fanmsaj

Haitian Kreyol translation of A Book for Midwives
Yon resous enpòtan pou fanmsaj k’ap pratike yo ak pwogram fòmasyon fanmsaj atravè mond lan. Liv sa a kouvri pwen esansyèl sou swen anvan, pandan, ak apre akouchman. Yon mizajou pou reflete nouvo gid OMS/ UNICEF yo pou manman ak tibebe ki fenk fèt yo. Also available in English, Spanish, French, Nepali, and Urdu.
$31.95
Select format:
Premye Swen

Premye Swen

Haitian Kreyol translation of First Aid
First Aid is essential reading for anyone who might encounter an emergency situation - which is everyone. The 88-page booklet has simple, easy-to-remember instructions for identifying and tending to over thirty different kinds of emergencies. Translated into Haitian Kreyol, it also includes strategies for establishing calm and a guide on emergency medicines. Also available in Swahili.
$8.95
Select format:
Dlo ak Pwòpte

Dlo ak Pwòpte: Pi plis pase tout sa nou ka panse

Haitian Kreyol translation of Water & Sanitation
Liv sa a fè nou konnen ki jan nou ka fè katye nou, kay nou, dlo ak manje nou pi pwòp, menm si nou pa gen anpil lajan; konsa nou ka evite anpil maladi vin sou nou.
This booklet, adapted from the NEW Where There Is No Doctor, provides strategies for practicing better sanitation with little resources to make our communities safer and prevent illness.
$5.95
Select format:
Ki jan pou nou Okipe Timoun

Ki jan pou nou Okipe Timoun

Haitian Kreyol translation of Caring for Children
Ti liv la, Ki Jan pou nou Okipe Timoun, pale sou ki jan nou ka fè fas ak pwoblèm timoun ki tonbe malad, ki rive menm si nou fè tout posib nou pou sa pa rive. Depi yon timoun tonbe malad, ka a ka vin pi grav byen vit. Poutèt sa, fòk nou rete veyatif anpil pou nou ka rekonèt tout siy maladi kay timoun yo epi okipe yo touswit. An plis, nan ti liv sa a nou jwenn grafik ki montre ki jan timoun yo ap devlope, epi nan anviwon ki laj timoun yo konn devlope divès kapasite fizik, mantal, ak sosyal yo.
$7.95
Select format:
Pwoblèm Kè ak Tansyon

Pwoblèm Kè ak Tansyon

Haitian Kreyol translation of Heart Disease and High Blood Pressure
Chapit Maladi Kè ak Tansyon an bay esplikasyon sou maladi kè yo, e ki wòl tansyon ki wo a ak kolestewòl jwe nan yon kè ki pa gen bon sante. Li gen ladann aktivite yo ki pou atake koz fizik ak sosyal maladi kè yo, e bay ki medikaman yo pi fasil itilize pou desann tansyon wo a.
$6.95
Select format:
Malarya, lafyèv deng, ak lòt maladi moustik bay

Malarya, lafyèv deng, ak lòt maladi moustik bay

Haitian Kreyol translation of Malaria, Dengue and Other Illnesses from Mosquitoes
Chapit Malarya, Lafyèv Deng ak lòt Maladi Moustik bay la pale sou trètman maladi ke moustik yo bay, e medikaman yo itilize pou trete yo. Li gen ladann enfòmasyon sou fason moustik yo gaye maladi yo, sou fason kominote a ka fè pou anpeche moustik yo peple e fason pou anpeche yo pike moun tou.
$6.95
Select format:
Vaksen pwoteje nou kont maladi

Vaksen pwoteje nou kont maladi

Haitian Kreyol translation of Vaccines Prevent Illness
Chapit sa a ede ajan sante yo fè reklam pou vaksinasyon, epi li bay fanmi yo bon jan enfòmasyon ki san fòskote. Li esplike ki jan vaksen yo mache, epi li bay non pifò kalite vaksen ki kouran e ki maladi yo anpeche. Li fè wè ki jan ajan sante yo se eleman ki enpòtan anpil lè nou vle rive monte nenpòt pwogram vaksinasyon.
$4.95
Select format: