Hamburger Menu
APPS PARTNERS LANGUAGE HUB HEALTHWIKI
Diabetes: Beyond the Basics

Diabetes: Beyond the Basics

Diabetes: Beyond the Basics is a resource for friends, neighbors and health workers who provide support for people living with diabetes, who have loved ones with diabetes, and who work to prevent new cases of diabetes in their communities. Adapted from the New Where There Is No Doctor, this 43-page booklet addresses both the physical and social issues tied to diabetes, and provides thoughtful discussion questions for health educators and self-help groups. Also available in Spanish.
$6.95
Select format:
Problems with the Eyes and Seeing: Beyond the Basics

Problems with the Eyes and Seeing: Beyond the Basics

Problems with the Eyes and Seeing provides simple tools to help health workers and others prevent and care for eye and vision problems in the community. It provides accessible, illustrated information on basic eye care as well as care for eye injuries, infections and emergencies. The 36-page booklet also includes a ready-to-use vision-testing chart. Also available in Spanish.
$6.95
Select format:
La Diabetes

Del NUEVO Donde no hay doctor: La Diabetes

Spanish edition of Diabetes: Beyond the Basics
La diabetes, parte de la serie de recursos compactos del NUEVO Donde no hay doctor, es para toda persona que tiene diabetes o brinda apoyo a personas que viven con diabetes, ya sean parte de sus familias o de sus comunidades, al igual para aquellas que luchan por prevenir la enfermedad y construir comunidades más saludables. Adaptada del Nuevo Donde no hay doctor, este folleto de 44-páginas detalla los problemas físicos y sociales ligados a la diabetes y proporciona preguntas de discusión para grupos de auto-ayuda y para promotoras y promotores de salud que trabajan el tema. Un recurso esencial y compacto para la promoción de salud. También disponible en inglés.
$6.95
Select format:
Ki jan pou nou Okipe Timoun

Ki jan pou nou Okipe Timoun

Haitian Kreyol translation of Caring for Children
Ti liv la, Ki Jan pou nou Okipe Timoun, pale sou ki jan nou ka fè fas ak pwoblèm timoun ki tonbe malad, ki rive menm si nou fè tout posib nou pou sa pa rive. Depi yon timoun tonbe malad, ka a ka vin pi grav byen vit. Poutèt sa, fòk nou rete veyatif anpil pou nou ka rekonèt tout siy maladi kay timoun yo epi okipe yo touswit. An plis, nan ti liv sa a nou jwenn grafik ki montre ki jan timoun yo ap devlope, epi nan anviwon ki laj timoun yo konn devlope divès kapasite fizik, mantal, ak sosyal yo.
$7.95
Select format:
Premye Swen

Premye Swen

Haitian Kreyol translation of First Aid
First Aid is essential reading for anyone who might encounter an emergency situation - which is everyone. The 88-page booklet has simple, easy-to-remember instructions for identifying and tending to over thirty different kinds of emergencies. Translated into Haitian Kreyol, it also includes strategies for establishing calm and a guide on emergency medicines. Also available in Swahili.
$8.95
Select format:
Dlo ak Pwòpte

Dlo ak Pwòpte: Pi plis pase tout sa nou ka panse

Haitian Kreyol translation of Water & Sanitation
Liv sa a fè nou konnen ki jan nou ka fè katye nou, kay nou, dlo ak manje nou pi pwòp, menm si nou pa gen anpil lajan; konsa nou ka evite anpil maladi vin sou nou.
This booklet, adapted from the NEW Where There Is No Doctor, provides strategies for practicing better sanitation with little resources to make our communities safer and prevent illness.
$5.95
Select format:
Huduma ya kwanza

Huduma ya kwanza

Swahili translation of First Aid
First Aid is essential reading for anyone who might encounter an emergency situation - which is everyone. The 88-page booklet has simple, easy-to-remember instructions for identifying and tending to over thirty different kinds of emergencies. Translated into Swahili, it also includes strategies for establishing calm and a guide on emergency medicines. Also available in Haitian Kreyol.
$8.95
Select format:
Pwoblèm Kè ak Tansyon

Pwoblèm Kè ak Tansyon

Haitian Kreyol translation of Heart Disease and High Blood Pressure
Chapit Maladi Kè ak Tansyon an bay esplikasyon sou maladi kè yo, e ki wòl tansyon ki wo a ak kolestewòl jwe nan yon kè ki pa gen bon sante. Li gen ladann aktivite yo ki pou atake koz fizik ak sosyal maladi kè yo, e bay ki medikaman yo pi fasil itilize pou desann tansyon wo a.
$6.95
Select format:
Malarya, lafyèv deng, ak lòt maladi moustik bay

Malarya, lafyèv deng, ak lòt maladi moustik bay

Haitian Kreyol translation of Malaria, Dengue and Other Illnesses from Mosquitoes
Chapit Malarya, Lafyèv Deng ak lòt Maladi Moustik bay la pale sou trètman maladi ke moustik yo bay, e medikaman yo itilize pou trete yo. Li gen ladann enfòmasyon sou fason moustik yo gaye maladi yo, sou fason kominote a ka fè pou anpeche moustik yo peple e fason pou anpeche yo pike moun tou.
$6.95
Select format:
Vaksen pwoteje nou kont maladi

Vaksen pwoteje nou kont maladi

Haitian Kreyol translation of Vaccines Prevent Illness
Chapit sa a ede ajan sante yo fè reklam pou vaksinasyon, epi li bay fanmi yo bon jan enfòmasyon ki san fòskote. Li esplike ki jan vaksen yo mache, epi li bay non pifò kalite vaksen ki kouran e ki maladi yo anpeche. Li fè wè ki jan ajan sante yo se eleman ki enpòtan anpil lè nou vle rive monte nenpòt pwogram vaksinasyon.
$4.95
Select format:
Los problemas de los ojos y de la vista

Del NUEVO Donde no hay doctor: Los problemas de los ojos y de la vista

Spanish edition of Problems with the Eyes and Seeing
Los problemas de los ojos y de la vista es un recurso ilustrado y práctico sobre los problemas comunes de los ojos y la vista para quienes trabajan en salud y toda persona que quiera aprender a reconocer, tratar y prevenir lesiones, infecciones y señas de daño en los ojos. Incluye un afiche 'E' para evaluar la vista. También disponible en inglés.
$6.95
Select format:
Las enfermedades del corazón y la presión de la sangre alta

Las enfermedades del corazón y la presión de la sangre alta

Spanish edition of Heart Disease and High Blood Pressure
Este folleto se enfoca en la presión de la sangre alta y está repleto de información clara para tratar y manejar los diferentes problemas de la corazón y mejorar la salud con nutrición y actividad física. Explica el colesterol, las medicinas para diferentes problemas y cómo el racismo, la pobreza y la falta de equidad social empeoran la salud. También disponible en Kreyol
$6.95
Select format: